zaštita okoliša

Obaveza odvojenog sakupljanja otpadnih ulja

Upravljanje otpadnim uljima

Otpadna ulja i maziva svrstana su među opasne otpadne materije zbog svoje toksičnosti i kancerogenosti. Jedan on najvećih problema u oblasti zaštite životne okoline je nekontrolisano postupanje sa otpadnim uljima. Otpadna ulja su sva mineralna ili sintetička ulja ili maziva, koja su neupotrebljiva za svrhu za koju su prvobitni bila namijenjena, kao što su hidraulička, motorna, turbinska ulja ili druga maziva. Upravljanje otpadnim uljima je skup mjera koje obuhvata sakupljanje, razvrstavanje, transport, skladištenje i tretman otpadnih ulja. Upravljanje otpadnim uljima sprovodi se na način koji neće predstavljati rizik za zagađenje vode, tla ili zraka, a koji se može izbjeći, radi zaštite zdravlja ljudi i okoliša. Vrste otpadnih ulja koja su različita po porijeklu i sastavu ne mogu se miješati odnosno potrebno je obavezno odvojeno sakupljati. Otpadna ulja se se skupljaju u spremnike koji su pogodni za njihovo bezbjedno sakupljanje i transport.

Servisni partneri